Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) luôn là một trong những tài sản có giá trị nhất của người dân Việt Nam. Văn phòng luật sư VNG Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp sổ đỏ và sang tên sổ đỏ uy tín tại Hà Nội.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Nộp hồ sơ cấp mới sổ đỏ theo quy định tại Bộ phận một cửa – UBND cấp xã và nhận phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính;

Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;

Lưu ý: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ yêu cầu cấp mới sổ đỏ; trong thời hạn không quá (03) ngày làm việc phải kiểm tra xong hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu còn thiếu.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới Bộ phận chuyên môn xử lý theo quy định.

Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phần một cửa, Bộ phận chuyên môn xử lý, trả kết quả theo đúng thời gian quy định.

Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ Bộ phận chuyên môn, bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

+ Đơn đăng ký cấp mới sổ đỏ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu).

+ Bản chứng thực Sổ hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân.

+ Bản chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (theo quy định của pháp luật về đất đai);

+ Bản chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);

+ Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ các loại giấy tờ theo quy định đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);

+ Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ cấp mới sổ đỏ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);

+ Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu);

+ Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).