Văn phòng luật sư VNG Việt Nam xin tư vấn về thủ tục sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng hoàn thiện quá trình sáp nhập, hợp nhất một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Hồ sơ đăng ký sáp nhập doanh nghiệp bao gồm:

– Theo quy định của pháp luật, hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ tài liệu sau đây:

– Hợp đồng sáp nhập: có sự thông qua của các thành viên/chủ sở hữu công ty/các cổ đông sáng lập của các công ty liên quan;

– Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty Cổ phần;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và Công ty bị sáp nhập;

– Biên bản họp;

– Đơn đăng ký sáp nhập;

– Danh sách thành viên;

– Hồ sơ pháp lý của các bên sáp nhập;

– Các tài liệu cần thiết khác;

Dịch vụ sáp nhập doanh nghiệp của văn phòng luật sư VNG Việt Nam

– Tư vấn cho doanh nghiệp về điều kiện, trình tự, thủ tục và các vướng mắc có thể gặp phải trong quá trình tái cơ cấu lại tổ chức của doanh nghiệp qua hình thức sáp nhập doanh nghiệp;

– Tư vấn, soạn thảo, chuẩn hóa hợp đồng sáp nhập của hai doanh nghiệp sáp nhập;

– Tư vấn chuẩn hóa Điều lệ của Doanh nghiệp nhận sáp nhập;

– Tư vấn, xây dựng và hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký sáp nhập cho doanh nghiệp. Không bao gồm thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế đối với bên bị sáp nhập.

– Tiến hành nộp và chuẩn hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội và thông báo chính xác ngày hẹn ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhận sáp nhập.

– Tư vấn về cơ cấu tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp sau khi nhận sáp nhập.

– Tư vấn các vấn đề phap lý liên quan khác.