Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế với những quy định về điều kiện và thủ tục thành lập khác nhau khiến các tổ chức, cá nhân phần nào gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục để được phép kinh doanh trong lĩnh vực này.

           Luật Du lịch năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp và phải có Giấy phép kinh doanh lữ hành do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục Du lịch cấp.

1. Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

a) Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa:

– Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

– Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

b) Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa:

– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

– Phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa

– Bản kê khai hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động (từ 3 năm trở lên) của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành.

c) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 2. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

a) Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp;

– Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định;

– Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;

– Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

– Có tiền k‎ý quỹ tại ngân hàng với mức quy định như sau:

250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

 b) Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

–  Phương án kinh doanh lữ hành;

– Chương trình du lịch cho khách quốc tế;

– Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;

– Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;

– Giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

c) Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ