Văn phòng luật sư VNG Việt Nam xin tư vấn về thủ tục chia tách doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng hoàn thiện quá trình chia tách một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Dịch vụ chia tách doanh nghiệp của Văn phòng luật sư VNG Việt Nam bao gồm

– Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp;

– Tư vấn phương án sử dụng lao động;

– Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

– Tư vấn thời hạn thực hiện tách công ty;

– Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

– Soạn thảo hồ sơ chia tách doanh nghiệp;

– Tiến hành nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Thực hiện khắc dấu công ty và Thông báo mẫu dấu tại Sở kế hoạch và đầu tư.

– Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi doanh nghiệp tiến hành chia tách.