Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo quyết định của chủ DNTN

Điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

– Có đủ các điều kiện quy định tại Luật DN để được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN như các trường hợp thông thường;

– Chủ DNTN phải là chủ sở hữu công ty (nếu chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (nếu chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên);

– Chủ DNTN cam kết chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình dối với các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

– Chủ DNTN có thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

– Chủ DNTN cam kết bằng hoặc có thỏa thuận với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng LĐ hiện có của DNTN.

Hồ sơ chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và giấy nợ chưa thanh toán gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán;

– Danh sách người lao động hiện có;

– Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

– Cam kết bằng văn bản của Chủ doanh nghiệp về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

– Văn bản thỏa tuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đối tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

– Văn bản thỏa thuận của Chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng vốn (nếu có chuyển nhượng vốn).

– Điều lệ của Công ty TNHH chuyển đổi;

– Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (nếu mô hình tổ chức Công ty có Hội đồng thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên);

– Danh sách thành viên Công ty TNHH (Đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

– Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN đối với tổ chức; kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức.

Công việc của VNG Law

– Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH;

– Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Đại diện nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Thực hiện thủ tục công bố doanh nghiệp;

– Thực hiện thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dấu cho doanh nghiệp.