Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Trình tự giải thể doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp; Tổ chức họp giải thể doanh nghiệp (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và Công ty cổ phần)

Bước 2: Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Bước 3: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp, phương án giải quyết nợ (nếu có) đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Niêm yết công khai quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể hoặc sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản.