Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục mà doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện trong quá trình hoạt động do nhu cầu phát sinh từ hoạt động kinh doanh

dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

– Tư vấn thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp;

– Tư vấn thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;

– Tư vấn về chuyển nhượng, bổ sung thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp;

– Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

– Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Tư vấn bổ sung, thay đổi, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp;

– Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.