Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch. Ngày 23/8/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch.

Quy định này quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch có mã quốc gia của Việt Nam và việc quản lý sử dụng mã số mã vạch (MSMV) của nước ngoài.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu sử dụng MSMV và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp MSMV.

Các dịch vụ liên quan đến vấn đề cấp phát, quản lý mã số, mã vạch cụ thể như sau:

  1. Thủ tục cấp và quản lý mã số, mã vạch
  2. Bản hướng dẫn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch
  3. Mã số, mã vạch các nước
  4. Quy định về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  5. Hưỡng dẫn tổng hợp