Là một hãng luật uy tín, Văn phòng luật sư VNG Việt Nam cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhanh chóng, uy tín, chuyên nghiệp.

Chi nhánh doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nhưng có thể thực hiện được toàn bộ chức năng hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, trong đó đặc biệt thực hiện được chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh có thể hoạt động dưới 02 hình thức: chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không có tư cách pháp nhân. Doanh nghiệp chỉ được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sau khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp. Mã số hoạt động của chi nhánh là mã số trực thuộc của doanh nghiệp.

Điều kiện đối với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Điều kiện về tên

– Tên chi nhánh, văn phòng đại diện (VPĐD), địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

– Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

– Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

2. Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập chi nhánh/VPĐD/Địa điểm kinh doanh

1. Trường hợp lập chi nhánh/VPĐD:

– Thông báo lập chi nhánh/VPĐD;

– Quyết định bằng văn bản và Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên); của chủ sở hữu công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên); của Hội đông quản trị (đối với CTCP); của các thành viên Hợp danh (đối với CTHD) về việc thành lập chi nhánh;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

– Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đứng đầu chi nhánh/VPĐD;

– Các tài liệu khác: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc/và của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.

2. Trường hợp lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

– Thông báo địa điểm kinh doanh;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu địa điểm kinh doanh (đối với địa điểm kinh doanh có hoạt động trong lĩnh vực y, dược).

Thực hiện công việc theo ủy quyền

– Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi hồ sơ và thông tiến trình giải quyết hồ sơ cho khách hàng;

– Đại diện nhận nhận kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Làm thủ tục khắc dấu và nhận giấy chứng nhận mẫu dấu chi nhánh

Thời gian thực hiện

– Thời gian hoàn thiện hồ sơ tối đa là 01 ngày làm việc kể từ khi khách hàng cung cấp đủ thông tin, giấy tờ.

– Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là sau 03 ngày làm việc kể từ khi khách hàng ký hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho VPLS VNG Việt Nam;