Kinh doanh dịch vụ phụ trợ bảo hiểm – quy định hướng dẫn đã được ban hành

Để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2019, đã đưa ra các quy định cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ phụ trợ bảo hiểm như sau:

1. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là một bộ phận của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh lợi. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm 5 hoạt động sau:

 1. Tư vấn bảo hiểm;
 2. Đánh giá rủi ro bảo hiểm;
 3. Tính toán bảo hiểm;
 4. Giám định tổn thất bảo hiểm;
 5. Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Riêng cá nhân chỉ được phép cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm.

2. Điều kiện để được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm:

Đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm:

 • Đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Nếu không, phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành khác và có chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong và ngoài nước cấp.

Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm:

 • Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp;
 • Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong và ngoài nước cấp.

Đến ngày 01/11/2020, cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm trước ngày 01/11/2019 phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Trường hợp hết thời hạn mà không đáp ứng các điều kiện, cá nhân, tổ chức đó không được tiếp tục cung cấp dịch vụ phụ trợ cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện.

3. Ba (3) lưu ý khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

 • Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm mà tổ chức đó đồng thời là bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;
 • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp đó thực hiện thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm;
 • Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.