Hóa đơn điện tử: quy định mới của Bộ Tài Chính!

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC (“Thông tư 68”) ngày 30 tháng 9 năm 2019 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ  và bắt đầu có hiệu lực ngày 14/11/2019.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 68.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ các hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 68 về:

 1. Nội dung hóa đơn điện tử
 2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử
 3. Định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử
 4. Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
 5. Quản lý sử dụng hóa đơn điện tử
 6. Xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, Thông tư 68 có quy định một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ tất cả nội dung bao gồm:

 1. Hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh;
 2. Hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh;
 3. Hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ;
 4. Chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử;
 5. Hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt, hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng;
 6. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử;
 7. Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không.

Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Bên cạnh đó, Thông tư 68 cũng quy định việc các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán và một số mẫu hiển thị của hóa đơn dùng để tham khảo cũng được ban hành kèm Thông tư này.